Audytor

Biegły rewident uprawniony do badania sprawozdań finansowych spółki wybierany jest przez Radę Nadzorczą spółki po uprzedniej rekomendacji Komitetu Audytu. W Grupie nie obowiązuje reguła dotycząca zmieniania biegłego rewidenta.

 

W roku 2015 i 2016 badanie sprawozdań finansowych Grupy zostało powierzone audytorom z KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

 

Spółka nie korzystała wcześniej z usług KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w zakresie audytu sprawozdań finansowych, ani z usług doradczych i szkoleniowych.

 

W latach 2011-2014 badanie sprawozdań finansowych Grupy powierzono audytorom z Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.