Taryfy i koncesje

 

Każda zmiana taryfy musi być zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki,

który zobowiązany jest m.in. do kontroli cen gazu.

Taryfa zawiera rodzaje, wysokość oraz warunki stosowania:

  • cen za gaz,
  • stawek opłat za usługi dystrybucji,
  • stawek opłat abonamentowych,
  • bonifikat z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych dostarczanego gazu,
  • opłat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców,
  • opłat za nielegalny pobór gazu,
  • stawek opłat za przyłączenie do sieci sprzedawcy,
  • stawek opłat za dodatkowe usługi lub czynności wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy.

Odbiorcy za dostarczany gaz i świadczone usługi dystrybucji rozliczani są według cen i stawek właściwych dla grup taryfowych, do których są zakwalifikowani. Kryteriami kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych są: moc umowna oraz roczna ilość pobieranego gazu. W oparciu o kryteria podziału odbiorców ustalone są grupy taryfowe. Obliczenie ceny gazu zaczyna się od określenia, do której grupy należy odbiorca.

Taryfy, zaakceptowane przez Urząd Regulacji Energetyki znajdziecie Państwo tutaj:

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczace ceny referencyjnej gazu (CRG) ustalanej przez DUON Dystrybucja S.A. na podstawie średniej ważonej ceny zakupów paliwa gazowego wraz z kosztem dostarczenia paliwa gazowego do systemu dystrybucyjnego.

 

CRG dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej DUON Dystrybucja S.A.

 

 


Informacja dla Odbiorców paliw gazowych.


Grupa DUON S.A. informuje, iż w dniu 25 lipca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (dalej „Rozporządzenie").


Zgodnie z § 47 Rozporządzenia informujemy, że nowe regulacje wprowadzają szczegółowe zasady rozliczenia z Odbiorcami oraz Przedsiębiorstwami energetycznymi. Poniżej przedstawiamy Państwu zakres zmian, które obejmują między innymi:


1)    zasady nieodpłatnego przekazywania danych dotyczących usługi przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych na potrzeby dokonania rozliczeń lub ich korekt, w przypadku zmiany sprzedawcy,
2)    okresy rozliczeniowe ustalone w taryfie w odniesieniu do ilości pobieranego paliwa gazowego,
3)    sposób dokonywania rozliczeń za pobrane paliwa gazowe lub wykonane usługi związane z ich dostarczaniem (powstanie nadpłat i niedopłat), w tym możliwości ustalania prognozowego zużycia paliw,
4)    ustalenie sposobu zastosowania i wartości współczynnika konwersji przy przeliczaniu zużycia paliw gazowych,
5)    sposób dokonywania rozliczeń w przypadkach zaistnienia przerw lub zakłóceń w dostawach paliw gazowych wynikających z różnych przyczyn,
6)    zasady przyznawania Odbiorcy bonifikaty, także w przypadku niedotrzymania przez Przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców,
7)    zasady naliczania opłat za przekroczenie mocy przez Odbiorcę oraz za nielegalny pobór gazu ziemnego w tym za czynności związane ze stwierdzeniem nielegalnego poboru.
8)    zasady rozliczeń z odbiorcami w wyniku dokonanych przekształceń organizacyjnych, polegających w szczególności na łączeniu, podziale lub wydzieleniu Przedsiębiorstwa energetycznego.

Informujemy również, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia, zmianie ulegnie jednostka rozliczenia zużycia gazu ziemnego. W związku z powyższym od dnia 1 sierpnia 2014 roku Przedsiębiorstwa energetyczne będą dokonywały rozliczeń z Odbiorcami w jednostkach energii – kilowatogodzinach (kWh), zamiast w dotychczasowych jednostkach objętości – metrach sześciennych (m3). Do dnia 1 sierpnia 2014 roku, Odbiorcy będą rozliczani na dotychczasowych zasadach, czyli w m3.


Wskazujemy również, iż Przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane będzie do podawania Odbiorcy następujących informacji:

1)    o stanach wskazań układu pomiarowego na początku i na końcu okresu rozliczeniowego, określone w [m3] - w przypadku odbiorców pobierających paliwa gazowe w ilości nie większej niż 110 [kWh/h] (10 [m3/h]);
2)    o zużyciu paliw gazowych w okresie rozliczeniowym, wyrażonym w [m3];
3)    o wartości współczynnika konwersji wyliczonego zgodnie z § 38 Rozporządzenia;
4)    o zużyciu paliw gazowych w okresie rozliczeniowym, wyrażonym w [kWh];
5)    czy wskazane zużycie jest zużyciem rzeczywistym, czy prognozowanym.


W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia, zmianie ulegnie również stosowana przez DUON Taryfa, o czym zawiadomieni zostaną Państwo w sposób dotychczas stosowany.


Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Rozporządzenia, publikowaną na stornach Urzędu Regulacji Energetyki.


Rozporządzenie Ministra Gospodarki o kształtowaniu taryf

 

ZBIÓR PRAW KONSUMENTA PALIW GAZOWYCH