Działalność

 

Segment infrastruktury

 

Działalność Grupy w segmencie infrastruktury skupia się na dostawach gazu ziemnego sieciowego i skroplonego (LNG - Liquefied Natural Gas) poprzez własną infrastrukturę, to jest poprzez sieci dystrybucyjne oraz stacje regazyfikacji gazu LNG. Gaz ziemny jest pozyskiwany przez Grupę zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych, m.in. w Rosji.

 

Obecnie Grupa posiada ponad 480 km własnych gazociągów w 9 lokalizacjach sieciowych przyłączonych do krajowego systemu gazowego, około 70 km gazociągów w miejscowościach opartych o LNG, zasilanych z 20 stacji regazyfikacji, oraz instalacje LNG w fazie budowy i projektów. Do gazociągów posiadanych przez Grupę DUON przyłączonych jest ok. 4.800 odbiorców, z czego 720 to odbiorcy instytucjonalni, pozostali to gospodarstwa domowe.

 

W ramach segmentu infrastruktury Grupa prowadzi także sprzedaż gazu płynnego LPG, ciepła oraz usług transportowych gazu LNG i usług tzw. zasilania tymczasowego (czyli okresowego dostarczania gazu ziemnego w czasie modernizacji albo awarii systemów gazowych).

 

Mapa lokalizacji stacji gazowych grupy DUON:

Segment obrotu

 

W ramach segmentu obrotu Grupa prowadzi sprzedaż gazu ziemnego i energii elektrycznej odbiorcom końcowym na zasadzie TPA (ang. Third Party Access), tj. poprzez sieci operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych. Gaz i energia elektryczna są kupowane przez Grupę na hurtowych rynkach w Polsce i Europie (np. na giełdach energii) oraz dostarczane do klientów indywidualnych oraz korporacyjnych za pomocą infrastruktury należącej do stron trzecich. Grupa posiada zarezerwowane moce na interkonektorach, które pozwalają na import kilkudziesięciu milionów metrów sześciennych gazu rocznie. Od czasu otwarcia polskiej giełdy gazu DUON jest jej aktywnym uczestnikiem, zarówno po stronie zakupowej, jak i sprzedażowej.

 

W 2014 roku sprzedaż gazu na zasadach TPA wzrosła z poziomu 91 GWh w 2013 r. do 693 GWh w 2014 r., a liczba odbiorców gazu wzrosła z 42 do 966. Z kolei sprzedaż energii elektrycznej do klientów końcowych w 2014 roku wzrosła o 26% do poziomu 345 GWh, a liczba odbiorców zwiększyła się z 15 300 do 18 500. Udział DUON w liczbie zmian sprzedawcy energii elektrycznej w 2014 r. w sektorze gospodarstw domowych wyniósł 2,5%, a w sektorze przedsiębiorstw 7,4%.