Historia

Historia Grupy DUON sięga 2000 roku, w którym została założona spółka KRI sp. z o.o. w Wysogotowie koło Poznania poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego przez Technologie Gazowe Piecobiogaz, będącego poprzednikiem prawnym spółki PBG S.A. Początkowo spółka KRI prowadziła sprzedaż energii cieplnej. W 2002 roku rozpoczęła dystrybucję i sprzedaż gazu ziemnego, zarówno dystrybuowanego tradycyjnie sieciami gazociągów jak i dystrybuowanego w postaci skroplonej (LNG). Po przekształceniu spółki w spółkę akcyjną w 2007 roku,  KRI S.A. pozyskała w akcjonariacie inwestorów – spółki reprezentowane przez brytyjskie fundusze inwestycyjne Lime Rock Partners z siedzibą w Aberdeen oraz Prospect Investment Management z siedzibą w Londynie. W tym samym roku KRI S.A. zakupiła spółkę PGS sp. z o.o. specjalizującą się w transporcie gazu LNG. W 2010 roku oferta KRI S.A. została rozszerzona o sprzedaż gazu płynnego LPG oraz została założona spółka KRI Marketing and Trading S.A., która funkcjonuje w ramach segmentu obrotu Grupy. Segment ten stanowi perspektywiczny obszar, w którym podstawową działalnością jest sprzedaż energii elektrycznej (od 2011 roku) oraz gazu ziemnego (od 2013 roku) odbiorcom końcowym w oparciu o infrastrukturę stron trzecich.

 

CP Energia S.A.(wcześniejsza nazwa spółki Grupa DUON S.A.) - została założona w Warszawie w 2005 roku przez spółki Capital Partners S.A. i PL Energia S.A. Spółka rozwijała działalność obrotu i dystrybucji gazu ziemnego w oparciu o inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną gazu ziemnego, to jest sieci dystrybucyjne oraz stacje LNG. Pod koniec 2006 roku spółka rozpoczęła import gazu LNG z Rosji. W październiku 2007 roku zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Rok 2011 był okresem przełomowym w historii spółek KRI i CP Energia. W dniu 7 kwietnia 2011 roku doszło do połączenia grup kapitałowych KRI i CP Energia. Transakcja polegała na emisji akcji serii J przez CP Energia, którą w całości objęli dotychczasowi akcjonariusze spółki KRI S.A. w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 100% akcji spółki KRI S.A. Połączenie to miało charakter przejęcia odwrotnego, co oznacza, że z prawnego punktu widzenia CP Energia S.A. była spółką przejmującą i uznawaną za spółkę dominującą. Z uwagi jednak na fakt, że dotychczasowi właściciele KRI S.A. objęli 66% akcji spółki CP Energia S.A., a tym samym zyskali możliwość kierowania i wpływania na politykę operacyjną i finansową tej spółki, uznaje się, że to KRI S.A. stała się podmiotem przejmującym i z punktu widzenia ekonomiczno-księgowego to KRI S.A. traktowana była jako spółka dominująca, co ma odzwierciedlenie w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych.

 

W maju 2012 roku decyzją Walnego Zgromadzenia firma spółki-matki została zmieniona na Grupa DUON S.A., a w kolejnych miesiącach 2012 r. zmienione zostały także nazwy spółek zależnych: KRI S.A na DUON Dystrybucja S.A., a KRI Marketing and Trading S.A. na DUON Marketing and Trading S.A. Pod marką DUON grupa rozwija działalność w dwóch podstawowych obszarach: obrotu i dystrybucji, oferując swoim klientom gaz oraz energię elektryczną.

 

W grudniu 2012 r. do grupy dołączyła spółka DUON Praszka sp. z o.o. – lokalny dystrybutor ciepła wytwarzanego w oparciu o gaz ziemny na terenie gminy Praszka.

 

W grudniu 2014 roku Grupa DUON sfinalizowała przejęcie spółki AMB Energia S.A. wraz z trzema zależnymi podmiotami. AMB Energia to jedna z największych w Polsce sieci sprzedaży energii elektrycznej do przedsiębiorstw realizowanej na zasadach TPA i jej przejęcie ma na celu wsparcie sprzedaży pod marką DUON w segmencie obrotu energią i gazem. Nazwa przejętej spółki została zmieniona na DUON SPV S.A

 

W lutym 2016 r. Grupa DUON została przejęta przez spółkę Fortum Holding B.V., należącą do Grupy Fortum - międzynarodowego koncernu energetycznego z siedzibą w Finlandii, działającego głównie w krajach nordyckich, bałtyckich oraz w Rosji. Otwiera to nowy rozdział w historii spółki DUON i jest kolejnym krokiem w jej dynamicznym procesie rozwoju.