Seria akcji Rodzaj akcji Liczba akcji
seria A zwykłe 1 000 000
seria B zwykłe 1 400 000
seria C zwykłe 7 300 000
seria D zwykłe 2 700 000
seria E zwykłe 2 400 000
seria F zwykłe 1 960 725
seria G zwykłe 3 000 000
seria H zwykłe 744 000
seria I zwykłe 4 000 000
seria J zwykłe 45 508 771
seria K zwykłe 32 455 057
seria L zwykłe 4 838 000
seria M zwykłe 3 461 000
seria N zwykłe 9 090 909
suma   119 858 462

 

10 października 2007
  • 3 000 000 praw do akcji serii G
28 listopada 2007
  • 1 000 000 akcji zwykłych serii A
  • 1 400 000 akcji zwykłych serii B
  • 7 300 000 akcji zwykłych serii C
  • 2 700 000 akcji zwykłych serii D
  • 2 400 000 akcji zwykłych serii E
  • 3 000 000 akcji zwykłych serii G

Spółka nie przeprowadziła splitu akcji

 

Za okres

Dywidenda

na akcję

Wysokość

dywidendy

Ustalenie prawa

do dywidendy

Stan wypłaty Data WZA

od 01-01-2014

do 31-12-2014

0,05 zł 5.176.061,15 zł 14-07-2015

wypłacona

(30-07-2015)

23-06-2015

 

2 września 2008 Dzień prawa poboru akcji serii I
5 sierpnia 2011 Dzień prawa poboru akcji serii K

 

23 listopada 2007 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki CP Energia SA z 17 800 000 zł do 19 790 725 zł w wyniku zarejestrowania w KRS 1 960 725 akcji serii F objętych w zamian za obligacje serii A
8 października 2008 Podwyższenie kapitału zakładowego spółki CP Energia SA z 19 790 725 zł do 20 070 725 zł w wyniku zarejestrowania w KRS 310 000 akcji serii H objetych w zamian za warranty serii A
15 lipca 2009 Podwyższenie kapitału zakładowego spółki CP Energia SA z 20 070 725 zł do 24 405 795 zł w wyniku zarejestrowania w KRS 335 070 akcji serii H objetych w zamian za warranty serii A oraz 4 000 000 akcji serii I objętych w ramach emisji przeprowadzonej w drodze oferty publicznej
23 października 2009 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki CP Energia SA z 24 405 795 zł do 24 504 725 zł w wyniku zarejestrowania w KRS 98 930 akcji serii H objętych w zamian za warranty serii A
19 kwietnia 2011 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki CP Energia SA z 24 504 725 zł do 70 013 496 zł w wyniku zarejestrowania w KRS 45 508 771 akcji serii J objetych w ramach emisji przeprowadzonej w drodze subskrypcji prywatnej
19 stycznia 2012 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki CP Energia SA z 70 013 496 zł do 102 468 553 zł w wyniku zarejestrowania w KRS 32 455 057 akcji serii K objetych w ramach emisji przeprowadzonej w drodze oferty publicznej
10 grudnia 2014 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Grupa DUON S.A. z 102 468 553 zł do 103 521 223 zł w wyniku zarejestrowania w KDPW 1 052 670 akcji serii L objętych w zamian za warranty serii B
2 września 2015 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Grupa DUON S.A. z 103 521 223 zł do 112 612 132 zł w wyniku zarejestrowania w KDPW 9 090 909 akcji serii N objętych w zamian za warranty serii D
2 listopada 2015 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Grupa DUON S.A. z 112 612 132 zł do 115 572 647 zł w wyniku zarejestrowania w KDPW 2 351 515 akcji serii L objętych w zamian za warranty serii B oraz 609 000 akcji serii M objętych w zamian za warranty serii C
22 lutego 2016 Podwyższenie kapitału zakładowego z 115 572 647 zł do 119 858 462 zł w wyniku wydania 1 433 815 akcji serii L objętych w zamian za warranty serii B i 2 852 000 akcji serii M objętych w zamian za warranty serii C, wyemitowanych przez Spółkę z kapitału warunkowego.

 

12 grudnia 2007 Wprowadzenie 1 960 725 akcji serii F do obrotu
28 maja 2008 Wprowadzenie 335 070 akcji serii H do obrotu
8 lipca 2008 Wprowadzanie 310 000 akcji serii H do obrotu
7 sierpnia 2009 Wprowadzenie 98 930 akcji serii H i 4 000 000 akcji serii I do obrotu
20 lutego 2012 Wprowadzenie 45 508 771 akcji serii J i 32 455 057 akcji serii K do obrotu
10 grudnia 2014 Wprowadzenie 1 052 670 akcji serii L do obrotu
2 listopada 2015 Wprowadzenie 2 351 515 akcji serii L, 609 000 akcji serii M i 9 090 909 akcji serii N

 

28 czerwca 2011

Wezwanie ogłoszone przez PBG SA do zapisywania się na sprzedaż łącznie 700 136 akcji, stanowiących 1,00% głosów na WZA. Cena w Wezwaniu została określona na 2,16 zł. Przyczyną ogłoszenia wezwania było przekroczenie 33% głosów na WZA przez podmioty, które działając w porozumieniu, nabyły 45 508 771 akcji serii J, osiągając łącznie 65% głosów na WZA. Celem wezwania było osiagniecie łącznie 66% głosów na WZA przez uczestników porozumienia. Wezwanie było skuteczne.

8 stycznia 2016

Wezwanie ogłoszone przez Fortum Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie w Holandii do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Spółki za cenę 3,85 zł za akcję. Wezwanie będzie zależne jedynie od spełnienia określonych warunków zawieszających takich jak otrzymanie przez Inwestora zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie akcji w Wezwaniu oraz przekroczenie minimalnej liczby akcji objętej zapisami wynoszącej 51% ogólnej liczby akcji Emitenta.
Wezwanie było skuteczne - Fortum Holding B.V. nabyła 111.892.261 akcji, co stanowi 93,35% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawnia Fortum do wykonywania 111.892.261 głosów stanowiących 93,35% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

 

// ]]>