Obligacje

        

 

Grupa DUON S.A. ustanowiła program prywatnej emisji obligacji niezabezpieczonych na okaziciela o wartości do 60 mln zł. Program emisji przewiduje możliwość dokonywania emisji przez Emitenta do 60 tys. sztuk trzyletnich obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda w ramach dwóch serii obligacji. Intencją Emitenta jest dokonanie drugiej, potencjalnej emisji w terminie do 30 czerwca 2017 r. o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł.

 

Emisja obligacji serii A w ramach programu odbyła się w trybie art. 9 pkt 3. ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach i była skierowana do ściśle ograniczonej grupy inwestorów.

 

 

Podstawowe informacje o obligacjach serii A wyemitowanych przez Grupę DUON:

 

Łączna wartość nominalna emisji obligacji 30 000 000 zł
Jednostkowa wartość nominalna obligacji                                             1 000 zł
Liczba wyemitowanych obligacji 30 000
Cena emisyjna równa wartości nominalnej tj. 1 000 zł
Oprocentowanie WIBOR 6M + marża 2,30%
Okres płatności odsetek półroczny
Data emisji 8 czerwca 2015 r.
Data wykupu obligacji 8 czerwca 2018 r.
Rynek notowań obligacje są notowane na rynku Catalyst, ASO BondSpot
Dzień pierwszego notowania 6 sierpnia 2015 r.
Dzień ostatniego notowania 28 maja 2018 r.
Zabezpieczenie brak
Agent emisji ERSTE Securities Polska S.A.
Kod ISIN PLCPENR00126
Symbol DUO0618