Polityka dywidendy

 

Zgodnie z przyjętą w 2014r. Polityką Dywidendy, Zarząd Spółki zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu w 2015 r.  wypłatę dywidendy z zysku za rok 2014 w kwocie 0,05 zł na jedną akcję.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy z zysku netto za rok obrotowy 2014 kwotę 5.176.061,15 zł w wysokości 0,05 zł na jedną akcję. Łączna liczba akcji objęta dywidendą wynosi 103.521.223.

 

Dzień 14 lipca 2015 r. ustalono jako dzień dywidendy oraz dzień 30 lipca 2015 r. jako termin wypłaty dywidendy.

 

Począwszy od 2016 roku Zarząd zamierza corocznie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie 30% skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy, pod warunkiem utrzymywania wskaźnika zadłużenia wyrażonego jako stosunek skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanej EBITDA na poziomie nie przekraczającym 2,5.

 

Decyzja o wypłacie dywidendy przez jednostkę dominującą  Grupa DUON S.A. podejmowana jest przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Na podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy oraz jej wysokości wpływa wiele czynników, w tym:

  •  wyniki finansowe spółki i Grupy Kapitałowej,
  •  potrzeby kapitałowe związane z realizowanym programem inwestycyjnym,
  •  potrzeby kapitałowe związane z utrzymaniem płynności finansowej Grupy Kapitałowej.