Programy motywacyjne

Program Motywacyjny ustanowiony w 2012 r.

 

Uchwałami Walnego Zgromadzenia nr 29 oraz 30 z dnia 15 maja 2012 roku ustalono w Grupie DUON program motywacyjny skierowany do wybranych pracowników Grupy. Program dotyczy lat obrotowych 2012 – 2016 i jest oparty o warranty subskrypcyjne. Uczestnikom programu przyznano łącznie 4 838 000 opcji na akcje zwykłe serii L na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł, z czego 1 057 670 akcji zostało już objętych i wprowadzonych na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Objęcie pozostałych 3 780 330 akcji może nastąpić pod warunkiem wypełnienia postanowień Regulaminu Programu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku. Akcje obejmowane w ramach tego programu obejmowane są po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji.

 

 

Przewidywany koszt Programu Motywacyjnego:

 

 

2012

2013

2014

2015*

2016*

2017*

Ogółem

44 022

597 402

464 990

294 206

132 278

28 846

*prognoza

 

Program Motywacyjny ustanowiony w 2014 r.

 

W dniu 25 czerwca 2014 roku Walne Zgromadzenie spółki Grupa DUON S.A. uchwaliło Program Motywacyjny skierowany do wybranych pracowników Grupy Kapitałowej DUON. Program dotyczy lat obrotowych 2014 – 2019 i jest oparty o warranty subskrypcyjne. Walne Zgromadzenie uchwaliło emisję 5 400 000 warrantów subskrypcyjnych serii C, dających prawo do objęcia takiej samej liczby akcji serii M na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł po cenie emicyjnej równej średniej cenie rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających datę przyznania opcji. Do dnia dzisiejszego uczestnikom programu przyznano łącznie 2 700 000 opcji na akcje zwykłe serii M po cenie emisyjnej 1,61 zł.  Uczestnikom programu przyznano łącznie 5 400 000 opcji na akcje zwykłe serii M na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł. Objęcie akcji serii M może nastąpić pod warunkiem wypełnienia postanowień Regulaminu Programu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 roku.

 

 

Przewidywany koszt Programu Motywacyjnego:

 

 

2014

2015*

2016*

2017*

Ogółem

263 029

928 620

480 400

185 413

*prognoza