Projekty realizowane ze wsparciem UE

 

Realizowany przez Fortum Sprzedaż Sp. z o.o. (dawniej Gamma Energia Sp z o.o.)  projekt polega na przeprowadzeniu inwestycji, w wyniku której nastąpi wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego typu B2B, umożliwiającego rozwój współpracy między Spółką a przedsiębiorstwami związanymi z przedmiotem działalności przedsiębiorstwa – tj. pośrednictwem w obrocie energią elektryczną.

 

W związku z realizacją projektu, współfinansowanego z Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (2007 – 2013), zwracamy się o przedstawienie oferty handlowej na usługi i rozwiązania według poniższej tabeli:

 

Przedmiot zamówienia

Status

Termin dostarczenia oferty

Materiały dla oferentów

Protokół wyboru wykonawcy

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

1.Usługi doradcze

Zakup usług eksperckich i doradczych w zakresie:

- Analiza przed-realizacyjna niezbędnych funkcjonalności systemu

- Opracowanie specyfikacji funkcjonalnej do Analizy

- Opracowanie założeń technicznych środowiska informatycznego

Zakończone

do 15.01.2014

do godziny 1530

pdf

pdf

pdf

pdf

2.Podsystem Bilingowy

Zakup licencji podsystemu bilingowego; podstawowe funkcjonalności:

- obsługa rozliczeń z klientami

- przygotowanie obrazów faktur na podstawie danych z systemu OSD oraz danych z CRM

- przygotowywanie prognoz zużycia energii dla klientów z brakującym odczytem

- raportowanie statusów płatności

- aportowanie statusów zużycia energii elektrycznej

- zautomatyzowana rekoncyliacja płatności z fakturami

Zakończone

do 18.02.2014

do godziny 1530

pdf

pdf

pdf

pdf

3.Podsystem Pomiarowy

Zakup licencji podsystemu pomiarowego; podstawowe funkcjonalności:

- komunikacja z Operatorami Systemu Dystrybucyjnego

- pobieranie i zarządzanie danymi pomiarowymi o zużyciu energii przez klientów

- przygotowywanie danych dla systemu billingowego

Zakończone

do 18.02.2014

do godziny 1530

pdf

pdf

pdf

pdf

4.Podsystem CRM

Zakup usług eksperckich i doradczych w zakresie:

- zarządzanie pełną informacją o kliencie i posiadanych przez niego usługach i ich warunkach

- tworzenie i zarządzanie komunikacją z klientem (zdarzenia/kampanie, rezultaty zdarzeń, kanały i sposoby kontaktu z klientem)

- tworzenie i zarządzanie segmentami klientów

- obsługa obiegu dokumentacji klienckiej: sprzedażowej i obsługowej i przygotowanie zestawień, (w szczególności przyjmowanie i obsługa zgłoszeń klientów, wpływających w formie papierowej)

- przyjmowanie i obsługa zgłoszeń klientów

- komunikacja wewnętrzna między pracownikami

Zakończone

do 04.04.2014

do godziny 1200

pdf

pdf

pdf

pdf

5. Zakup specjalistycznych usług informatycznych i technicznych

Zakup specjalistycznych usług informatycznych i technicznych w zakresie:

- Budowa prototypu systemu

- Instalacja, uruchomienie i skonfugurowanie sprzętu oraz wirtualnego środowiska

- Wdrożenie systemu B2B

Zakończone

do 12.06.2015

do godziny 1530

pdf

pdf

pdf

pdf

 
Dotacje na Innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość