Strategia

 

Strategia Grupy DUON zakłada rozwój w obu obszarach jej działalności, tj. w segmencie infrastruktury i obrotu, a czynnikiem, który wspiera jej realizację, jest rozwój rynku gazu i energii w Polsce.

 

Inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną gazu ziemnego


Z racji posiadanego doświadczenia i pozycji lidera na rynku małotonażowego LNG w Polsce, inwestycje w tym obszarze pozostaną dla DUON priorytetem w kolejnych latach, w szczególności kiedy uruchomione zostaną dostawy LNG z nowych kierunków (instalacja w Kaliningradzie, terminal w Świnoujściu). DUON planuje także realizację inwestycji w obszarze gazu sieciowego – dotyczy to w szczególności przyłączania nowych klientów w ramach już istniejących, posiadanych przez DUON sieci gazowych. Analizowane są również projekty budowy sieci gazowych w nowych lokalizacjach oraz akwizycje sieci obsługiwanych przez innych operatorów.

 

Rozwój sprzedaży gazu ziemnego i energii elektrycznej na zasadach TPA


Drugim najważniejszym obecnie obszarem rozwoju Grupy jest sprzedaż gazu ziemnego i energii elektrycznej na zasadach TPA. W ramach tego obszaru DUON tworzy, dla klientów przyłączonych już do sieci gazowych i energetycznych należących do operatorów przesyłowych i dystrybucyjnych, atrakcyjną (w kontekście cen i warunków dostaw) alternatywę w stosunku do warunków oferowanych przez dotychczasowe podmioty dominujące na rynkach gazu i energii. DUON chce w tym zakresie wykorzystać zachodzące procesy liberalizacji na obu rynkach, a także posiadane zasoby w postaci: sieci sprzedaży, zarezerwowanych mocy przesyłowych na gazociągach transgranicznych oraz kompetencji w zakresie realizacji zakupów gazu i energii na polskich i zachodnioeuropejskich giełdach gazu i energii oraz w kontraktach OTC, tj. bezpośrednio od dużych koncernów energetycznych.

 

Liberalizacja rynku gazu

Działania podejmowane na rynku Polskim w ramach procesu liberalizacji (wprowadzenie nowej IRIESP, uruchomienie giełdy gazu, wprowadzenie obliga gazowego, uruchamianie nowych połączeń transgranicznych) powinny w niedalekiej przyszłości doprowadzić do ukształtowania się konkurencyjnego rynku gazu. Doświadczenia krajów europejskich, które w przeszłości przechodziły proces liberalizacji rynku gazu, wskazują, że jego skutkiem jest zwykle zmiana struktury rynku i utrata przez dotychczasowy podmiot dominujący około 20-30% swojego udziału na rzecz konkurencyjnych podmiotów. DUON będzie jednym z beneficjentów postępującej liberalizacji, gdyż jest już gotowy do uczestnictwa w uwolnionym rynku gazu.

 

Techniczne możliwości importu gazu z Europy Zachodniej

Istotną przewagą konkurencyjną DUON w stosunku do innych podmiotów zainteresowanych działalnością na tym tworzącym się rynku obrotu gazem w Polsce, jest fakt posiadania mocy przesyłowych na wszystkich połączeniach transgranicznych Polski z Europą Zachodnią (Lasów, Cieszyn, rewers na gazociągu jamalskim), umożliwiających sprowadzenie do Polski kilkudziesięciu milionów metrów sześciennych rocznie. DUON jako aktywny uczestnik zagranicznych giełd gazu i energii może dokonywać importu gazu zawsze, gdy jest to opłacalne, tzn. gdy występują korzystne warunki cenowe. W Polsce DUON posiada umowy przesyłowe z Gaz-System oraz dystrybucyjne z właściwymi operatorami sieci dystrybucyjnych. DUON może także kupować paliwo gazowe na polskiej giełdzie gazu. Wszystko to powoduje, że DUON może oferować gaz na konkurencyjnych warunkach zarówno odbiorcom przyłączonym do sieci przesyłowej, jak i dystrybucyjnej, co powinno przełożyć się na systematyczny wzrost wolumenu sprzedaży gazu TPA.

 

Obecność na rynku energii elektrycznej

Już teraz widać pierwsze skutki liberalizacji rynku energii elektrycznej, to jest stopniowe przejmowanie części rynku zdominowanego do tej pory przez czterech graczy (PGE, Tauron, ENEA i Energa) przez nowe spółki obrotu, m.in. DUON. Wskutek prowadzonych m.in. przez URE działań systematycznie wzrasta świadomość odbiorców energii elektrycznej w Polsce o możliwości zmiany sprzedawcy. DUON poprzez prowadzone działania sprzedażowe i marketingowe systematycznie buduje portfel odbiorców energii elektrycznej na zasadzie TPA. Będąc obecnym zarówno na rynku energii elektrycznej jak i na rynku gazu, DUON jest w stanie zaoferować swoim klientom ofertę łączonej dostawy prądu i gazu (tzw. dual fuel) wzorem Państw, gdzie rynek gazu i energii jest bardziej rozwinięty.

 

Rozwój małych źródeł kogeneracyjnych


Grupa DUON w swojej strategii rozwoju zakłada również inwestycje w niewielkie instalacje kogeneracyjne, to jest wytwarzające energię elektryczną w skojarzeniu z produkcją ciepła, w oparciu o gaz ziemny. Pobudzenie większego rozwoju kogeneracji jest ważnym celem Unii Europejskiej ze względu na dużo wyższą sprawność ogólną tego procesu w porównaniu z rozdzielonym wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła, co prowadzi do zmniejszenia zużycia surowców energetycznych. Rozwój tego typu projektów w strategii DUON uzależniony jest od polityki państwa w zakresie systemu wsparcia kogeneracji.