Władze

 

 

Zarząd Grupy DUON S.A. składa się z trzech członków, powołanych na wspólną kadencję, która trwa 3 lata. Zarząd kieruje bieżącą działalnością spółki zgodnie z przyjętym budżetem i planem strategicznym, a także reprezentuje spółkę na zewnątrz. Działa na podstawie przepisów prawa, Statutu i Regulaminu Zarządu.

 

 

 

Rada Nadzorcza Grupy DUON S.A. składa się z sześciu członków, powołanych na wspólną kadencję, która trwa 3 lata. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich aspektach jej działalności. W ramach Rady Nadzorczej spółki funkcjonują Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń.

 

 

 

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółki. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają wszyscy akcjonariusze Grupy DUON S.A. Do najważniejszych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy zatwierdzenie sprawozdań zarządu i sprawozdań finansowych oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.